Vår profil

Vi profilerar oss mot industrins och fastighetsägarnas försäkringsproblematik där vi
befullmäktigas att utreda försäkringsbehovet, erhålla nödvändiga dokument för
uppdraget, belysa marknaden, placera försäkring i samråd med
uppdragsgivaren och därtill stå till tjänst med råd och anvisningar.

Vi hjälper även till då skada inträffar.

Vi har en naturlig anknytning till båtliv i vår närmaste affärsomgivning, där vi även är
behjälpliga med försäkringslösningar för större båtar (i först hand av fritidsnatur).

Vårt företag är registrerat och står under Finansinspektionens tillsyn. Vårt företag innehar lagenlig ansvarsförsäkring och är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Vi hör med intresse från er.

Johan U. Frisk

Förköpsinformation

Visa PDF

GDPRinformation

Visa PDF

Profil